Over Kennisportal Toegankelijkheid

De vanzelfsprekendheid en het gemak van verplaatsen of reizen is niet voor iedereen weggelegd. Voor mensen met een (tijdelijke) beperking is de toegankelijkheid van het verkeers- en vervoerssysteem, en de openbare ruimte van groot belang om deel te nemen aan de samenleving. Door de vergrijzing wordt toegankelijkheid steeds belangrijker, niet alleen voor mensen met een enigerlei beperking (ruim 2 miljoen) maar voor iedereen. Dit wordt versterkt door de ratificatie van het VN-verdrag “Rechten voor mensen met een beperking” vorig jaar door Nederland. Hoewel we in Nederland op de goede weg zijn, zijn er nog wel zaken die beter kunnen. Dit blijkt ook uit onderzoek van het College van de Rechten van de Mens naar de toegankelijkheid van het verkeers- en vervoerssysteem en uit een inventarisatie van de Rijksbouwmeester Ruimte naar de toegankelijkheid van de openbare ruimte.
 
Sleutelwoorden voor verbetering van toegankelijkheid zijn een ‘integrale aanpak’ en ‘samenwerken’. Een integrale aanpak, omdat de zwakste schakel in de keten de kwaliteit en mogelijkheid van reizen bepaalt. De noodzaak tot samenwerken, omdat er veel verschillende disciplines bij betrokken zijn; niet alleen binnen een organisatie maar ook tussen organisaties. Daarbij speelt kennis een belangrijke rol, van kennisontwikkeling tot het toepassen, borgen en delen van kennis. Door het bundelen van kennis worden meerjarige miljoeneninvesteringen in de fysieke leefomgeving ‘toegankelijkheid-proof’ en hiermee dragen we bij aan een inclusieve samenleving.
 
Het bundelen van kennis op het gebied van toegankelijkheid vindt plaats via het kennisportal toegankelijkheid. Het kennisportal toegankelijkheid is opgedeeld in een aantal beleidsterreinen, op basis van de kennisstructuur uit het VN-verdrag toegankelijkheid. CROW houdt zich bezig met de onderdelen ‘Verkeer en vervoer’ en ‘Openbare ruimte’. Voor de andere beleidsterreinen ‘Toegankelijke gebouwen’ en ‘Toegankelijk ICT en informatievoorzieningen’ zijn andere organisaties actief. Met deze organisaties zal contact worden gezocht om samen deze 2 pijlers te vullen zodat het kennisportal in de volgende versie, de volledige breedte van het VN-verdrag dekt. Met deze kennisportal wordt informatie gedeeld ten behoeve van mensen met een motorische, visuele, auditieve en cognitieve beperking.


De portal is opgesplitst in twee kennisgebieden. Namelijk “toegankelijkheid verkeer en vervoer” en “toegankelijkheid openbare ruimte”. Beide kennisgebieden zijn vervolgens weer opgedeeld in de volgende onderwerpen:
  • Normen en richtlijnen
  • Uitvoering en detaillering
  • Best practices
 
Het idee is dat de kennisportal niet alleen een verzamelplaats van normen en richtlijnen wordt, maar dat gebruikers ook actief kennis kunnen delen. Waarbij gedacht wordt aan twee onderdelen, best practices en verbeterpunten.
 
©2020 All rights reserved Privacy verklaring -
Cookie verklaring -
Disclaimer -
Voorwaarden -
Beheer door
Scroll naar boven